Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?


İç Kontrol= İyi Yönetim

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Neden İç Kontrol?

 • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

 • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

 • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

 • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

 • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

 • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

 • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir.

 • Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkânı sağlar.

İç Kontrol Standartları


KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.

1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.

1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.

Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.

2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.

2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.

2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır.

2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı

İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.

3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.

3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.

3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.

3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

Standart: 4. Yetki Devri

İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.

4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.

4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.

4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.


2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

Standart: 5. Planlama ve Programlama

İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.

5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.

5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.

5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.

6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.

6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.


3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri

İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.

7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.

8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.

8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

Standart: 9. Görevler ayrılığı

Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Standart: 10. Hiyerarşik kontroller

Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği

İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.

11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.


4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

Standart: 13. Bilgi ve iletişim

İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.

13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.

13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.

13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.

13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.

Standart: 14. Raporlama

İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.

14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.

14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.

14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi

İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.

15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.

15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.

15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.

15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.

Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.

16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.

16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.


5. İZLEME STANDARTLARI

İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.

Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.

17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.

17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.

17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.

17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

Standart: 18. İç denetim

İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.

18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

(26.12.2007 Tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği).KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU  KALİTE POLİTİKASI

Yabancı Diller Yüksekokulu derslerinde, öğretim faaliyetlerinde kullanılan metotlarda, öğrenci, akademik, idari ve destek personellerine yönelik verilecek eğitimlerde ve bunların değerlendirilmesinde belirlemiş olduğumuz misyon, vizyon ve temel değerlerimizle uyumlu olarak stratejik hedeflerimize ulaşmaya yönelik, iç ve dış değerlendirme ölçütlerine uyumlu bir eğitim-öğretim politikası uygulanmaktadır. Kalite politikamız ayrıca yüksekokulumuz tarafından verilen bir yıllık isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitiminin öğrencinin daha sonra devam edeceği iki veya dört yıllık akademik eğitiminde gereksinimlerini karşılamaya yönelik yeterli düzeyde İngilizce dil becerilerini sunmayı hedeflemektedir ve bu kapsamda öğretim hizmetleri sunmaktadır. Verilen öğretimin yabancı dil öğretiminde uluslararası standartlarla tam bir uyum içinde olabilmesi, sürdürülebilir ve öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde olması için, gelişen teknolojik öğretim metotları ve yöntemleri de öğretim faaliyetleri içerisinde uygulanmaktadır.  Yüksekokulumuzda verilen eğitim-öğretiminin diğer bir amacı ise, öğrencilere kayıtlı oldukları akademik programlardaki derslerini kolaylıkla takip edebilmeleri, dersleri ile ilgili her türlü yayını takip edebilmelerini, seminer, sempozyum, tartışma vb. etkinliklerde etkin katılım sağlayabilmelerini ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan temel İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.


Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinde aşağıdaki hedefler doğrultusunda kalitesini geliştirmeyi hedeflemektedir;

 1. Öğrencilerin ihtiyaçlarını uluslararası düzeyde etkili bir şekilde sağlayan akademik eğitim vermek,

 2. Öğretim metotlarını ve değerlendirme standartlarını arttırmak,

 3. Kaynakları sürdürülebilir ve etkin kullanmak,

 4. Öğrenci ve öğretim elemanı arasında iletişimi geliştirmek,

 5. Bölümün idari yönetim sistemlerini geliştirmek,

 6. Dürüstlük, şeffaflık, ölçülebilir ve gözlemlenebilir bir yönetim anlayışını temel almak,

 7. Öğrenci ve öğretim elemanlarının akademik ve mesleki gelişim olanaklarını arttırmak,

 8. Kalite güvencesinin sağlamasında akademik, idari personelin  ve öğrencilerin aktif rol almalarını sağlamak,Görev tanımlarını pdf formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. 


Yabancı Diller Yüksekokulu Hassas Görevler ile ilgili detaylı bilgiyi indirmek için
TIKLAYINIZ.Kastamonu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna ait İş Akış Şemasını indirmek için
TIKLAYINIZ.


No:
Koordinatörlük:
Yetkili Personel:
1
Kalite Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Çağatay AYDOĞAN
2
Erasmus Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK
3
Ortak Seçmeli Dersler Birim Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY
4
Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY
5
Uluslararasılaşma ve Bologna Süreci Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK
6
Uzem Birim Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY
7
Uzem Bölüm Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Çağatay AYDOĞAN


T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KAMU HİZMET STANDARTLARI

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

 1

Hazırlık Programına Başvuru İşlemleri

Dilekçe

Akademik Takvim

 2

Transkript Belgesi

Şahsen Başvuru

1 Saat

 3

Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri

Dilekçe

Mazereti Gösterir Belge

Akademik Takvim

 4

Kayıt Dondurma

Dilekçe

Mazereti Gösterir Belge

1 Hafta

 5

Öğrenci Belgesi

Şahsen Başvuru

30 Dakika

 6

Ders İçerikleri

Şahsen Başvuru

30 Dakika

 7

Yatay Geçiş İşlemleri

Ders İçerikleri

Transkript

Ders İçerikleri

Akademik Takvim

 8

Dikey Geçiş İşlemleri

Ders İçerikleri

Transkript

Ders İçerikleri

Akademik Takvim

 9

İntibak İşlemleri

Ders İçerikleri

Transkript

Ders İçerikleri

Akademik Takvim

 10

Mazeret Sınavı

Dilekçe

Mazereti Gösterir Belge

Akademik Takvim

 11

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Dilekçe

İlgili Komisyon Kararı

İtiraz: 7 Gün

Sonuç: 10 Gün

 12

Hazırlık Programından Kayıt Sildirme

Dilekçe

1 Gün

 13

Görev Süresi Uzatma

Dilekçe

1 Ay

 14

Akademik Personel Alımı

Dilekçe

Başvuru Evrakları

2 Ay

 15

Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme

Dilekçe

Kabul Yazısı

2 Hafta

 16

Personel Özlük İşlemleri

Dilekçe

2 Saat

 17

Ders Görevlendirmeleri


2 Hafta

 18

Yıllık İzin İşlemleri

Dilekçe

Anında

 19

Mazeret İzin İşlemleri

Dilekçe

İlgili Belge

Anında

 20

Ücretsiz İzin İşlemleri

Dilekçe

İlgili Belge

Anında

 21

Disiplin Soruşturma İşlemleri


Bir Ay

 22

Süt İzni İşlemleri

Dilekçe

Anında

 23

Babalık, Evlilik ve Ölüm İzin İşlemleri

Dilekçe

İlgili Belge

Anında

 24

Hastalık İzin İşlemleri

Dilekçe

Rapor

Anında

 25

Refakat İzin İşlemleri

Dilekçe

Rapor

Anında

 26

Ek Ders Ücreti Ödemeleri

Ek Ders Ücret Formu

Bir Hafta

 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
 Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve   anlayışıyla;
·        Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet   kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
·        Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve   hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
·        Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini   engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun   davranmayı,
·        Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda   veya  bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine   getirmeyi,
·        Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı,   bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
·        Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara,   çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
·        Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı   olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
   T.C. Kimlik No          :
   Adı Soyadı               :
   Unvanı                     :

   Birimi                       : Yabancı Diller Yüksekokulu 

   Tarih                         :
   İmza                         :

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

1- Başkan        :           Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

2- Üye             :           Öğr. Gör. Çağatay AYDOĞAN

3-Üye              :           Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY

 

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör Çağatay AYDOĞAN

2- Üye             :           Öğr. Gör. Birtan BAYTAR

3-Üye              :           Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY

4- Üye:            :           Öğr. Gör. Dr. İlknur BAYTAR

5-Üye              :           Öğr. Gör. Niğmet ÇETİNER

6- Üye             :           Öğr. Gör. Asuman YAPRAK

7-Üye              :           Öğr. Gör. Nagihan GÖKÇE

8-Üye              :           Öğr. Gör. Özlem FAKAZLI

 

İÇ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK

2- Üye             :           Öğr. Gör. Gözde ÇAVDAR

3-Üye              :           Öğr. Gör. Dr. Hanife ERDOĞAN

4- Üye:            :           Öğr. Gör. Dr. Samet YÜCE

5-Üye              :           Öğr. Gör. Ömer ERGÜL

6-Üye              :           Öğr. Gör. Seray ALPARSLAN

7-Üye              :           Öğr. Gör. Dr. Hatice DEMİR

8-Üye              :           Öğr. Gör. Ahu Gülümser IRAK


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. Dr. Hanife ERDOĞAN

2- Üye             :           Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY

3-Üye              :           Öğr. Gör. Ömer ERGÜL

 

ARAŞTIRMA VE PROGRAM GELİŞTİRME KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. Dr. İlknur BAYTAR

2- Üye             :           Öğr. Gör. Dr. Samet YÜCE

3-Üye              :           Öğr. Gör. Özlem FAKAZLI

 
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör.Dr. Hatice DEMİR

2- Üye             :           Öğr. Gör. Birtan BAYTAR

3-Üye              :           Öğr. Gör. Gözde ÇAVDAR


TOPLUMSAL KATKI BİRİMİ KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. Mehmet BOLLUK

2- Üye             :           Öğr. Gör. Ömer ERGÜL

3-Üye              :           Öğr. Gör. Gözde ÇAVDAR

 

AKADEMİK PUANI TEŞVİK BELİRLEME KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY

2- Üye             :           Öğr. Gör. Birtan BAYTAR

3-Üye              :           Öğr. Gör. Niğmet ÇETİNER

 

PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. M. Sinan ALPSOY

2- Üye             :           Öğr. Gör. Niğmet ÇETİNER

3-Üye              :           Daimi İşçi Bilge KABAKÇI

 

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

1- Başkan        :           Yüksekokul Sekreteri Yaşar ULUDAĞ

2- Üye             :           Öğr. Gör. Seray ALPARSLAN

3-Üye              :           Öğr. Gör. Birtan BAYTAR


KAYITTAN DÜŞME VE ONAY KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. Çağatay AYDOĞAN

2- Üye             :           Öğr. Gör. Nagihan GÖKÇE

3-Üye              :           Öğr. Gör. Birtan BAYTAR

 

AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

1- Başkan        :           Öğr. Gör. Dr. Hatice DEMİR

2- Üye             :           Öğr. Gör. Dr. Hanife ERDOĞAN

3-Üye              :           Öğr. Gör. Asuman YAPRAKKastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen İç ve Dış Paydaşlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
YÖNETMELİKLER 

​TEBLİĞ

DİĞERLERİ

Komisyon Raporu

 
2021 Yılı Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporunu indirmek için TIKLAYINIZ...

2022 Yılı Kalite İç Değerlendirme Komisyon Raporunu indirmek için TIKLAYINIZ...


Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.