Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27657

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kastamonu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülecek eğitim-öğretim ve sınavlar ile  Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında okutulacak temel ve ileri düzey yabancı dil derslerinden muafiyete ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) FCE: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Cambridge Advanced Exam sınavını,

b) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System sınavını,

c) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,

e) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test Of English As A Foreign Language sınavını,

f) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

g) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

ğ) (Değişik:RG-12/10/2012-28439)(1) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını

h) (Değişik:RG-22/1/2014-28890) (1)Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığını,

ı) (Ek:RG-12/10/2012-28439) (1) Düzey belirleme sınavı: Üniversite hazırlık sınıfına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin girdiği sınavı

i) (Ek:RG-22/1/2014-28890) (1) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muafiyet ve Düzey Belirleme Sınavı

Muafiyet 

MADDE 4 – (Değişik:RG-22/1/2014-28890) (1)

(1) Aşağıda durumu belirtilen öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında yapılacak yabancı dil muafiyet sınavına katılmak ve 60 ve üzeri puan almak şartı ile Üniversitede okutulan temel yabancı dil derslerinden muaf olabilirler;

a) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan fakülte ve yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıranlar,

b) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında devamsızlık dışında herhangi bir nedenle başarısız olanlar.

(2) Aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler temel yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar;

a) Yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar,

b) Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlardan; YDS’den 60, KPDS’den 60, ÜDS’den 60, TOEFL’dan PBT 531-532, CBT 198-199, IBT 72, IELTS’den 4 ve FCE’den C düzeyinde puan alanlar.

(3) Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu fakülte ve yüksekokul öğrencileri muafiyet sınavından 60 ve üzeri puan alarak başarılı olmak veya ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sınavlardan; YDS’den 60, KPDS’den 60, ÜDS’den 60, TOEFL’dan PBT 531-532, CBT 198-199, IBT 72, IELTS’den 4 ve FCE’den C düzeyinde puan almak şartıyla zorunlu hazırlık sınıfından muaf olabilirler.

Düzey belirleme sınavı

MADDE 5 – (Değişik:RG-22/1/2014-28890) (1)

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler yapılacak düzey belirleme sınavına girerler. Sınav sonucuna göre öğrenciler orta düzey (A), ön orta düzey (B), temel düzey (C), başlangıç düzeyi (D) kurlarına ayrılır. Herhangi bir nedenle sınava girmeyen öğrenciler derslere başlangıç düzeyi (D) kurundan itibaren devam ederler. Bu kurların puan aralıkları Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının değerlendirmesiyle belirlenir. İlk iki hafta içerisinde ilgili öğretim elemanının uygun görmesi halinde kurlar arası değişim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim- Öğretim,  Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Eğitim süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 6 – (Değişik:RG-22/1/2014-28890) (1)

(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim süresine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hazırlık sınıfı akademik takvimi her yıl Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

b) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim süresi birbirini takip eden iki yarıyıldır. Hazırlık sınıfı eğitimi; yüz kırk eğitim-öğretim gününden ve haftada yirmi saatten az olamaz. Ara sınav günleri ders yapılmaz.

c) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi kayıt olduğu ön lisans ve lisans programı öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında derslerin % 80’ine devam zorunludur. Öğrencilerin derse devamları sorumlu öğretim elemanı tarafından yoklamalar ile imza karşılığı tespit edilir. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfının yıl içindeki derslerine, sınavlara ve aynı öğretim yılı içinde yapılan bahar yeterlik sınavına alınmazlar.

(3) Derslerin en az %30’unun yabancı dilde okutulmadığı programlara kayıtlı öğrenciler, zorunlu hazırlık sınıfında veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile devam şartını yerine getirmişlerse kayıtlı oldukları programlara devam edebilirler.

Hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-12/10/2012-28439) (Değişik:RG-22/1/2014-28890) (1)

(1) Fakülte ve yüksekokullarda hangi dilde/dillerde hazırlık eğitimi yapılacağı, ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Hazırlık sınıfı açılan fakülte ve yüksekokullarda bu birimlerin yönetim kurulları, izleyen öğretim yılına ilişkin hazırlık sınıfı kontenjan önerilerini en geç Mayıs ayı içinde belirler.

(2) Fakülte ve yüksekokullarda hazırlık sınıfları için başvuru süresi ve koşullar yeni öğrenci kayıt programı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Hazırlık sınıfı uygulayan fakülte ve yüksekokulları kazanıp yabancı dil hazırlık sınıfına katılmak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt işlemleri sırasında bir dilekçe ile bildirir.

(3) Hazırlık sınıfında başarılı olamayıp kayıtlı olan programlara devam eden öğrenciler 2547 sayılı Kanunda öngörülen yabancı dil derslerine devam etmek ve bu derslerde başarılı olmak veya muafiyet şartlarını sağlamak zorundadır.

(4) Lisans programlarında yer alan derslerin en az %30’unun yabancı dilde okutulması halinde, o program öğrencileri zorunlu olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmak ya da hazırlık sınıfından muafiyet şartlarını yerine getirmek zorundadır.

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfını tekrarlamak zorundadır. İkinci kez başarılı olamayan veya hazırlık sınıfından muafiyet şartlarını sağlayamayan öğrencilerin istemeleri halinde ÖSYM tarafından bir başka üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

Zorunlu hazırlık sınıfı

MADDE 8 – (Mülga:RG-12/10/2012-28439)

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin bilgi ve gelişme düzeylerini belirlemek için aşağıdaki sınavlar uygulanır:

a) (Değişik:RG-22/1/2014-28890)(1)Bilgi yoklama sınavı: Vize sınavlarının olmadığı haftalarda, 15-20 dakika süreli, gün ve saati önceden belirtilmeden tüm sınıflarda aynı ders saati içerisinde uygulanan sınavdır. Bilgi yoklama sınavının telafi sınavı yapılmaz. Sınav günü raporlu olan öğrencinin girmediği yoklama sınavı not hesaplamasına dâhil edilmez, ancak geçerli raporu olmadan sınava girmeyen öğrenci sıfır (0) alır.

b) (Değişik:RG-22/1/2014-28890) (1)Ara sınav: Her yarıyılda en az iki kez uygulanır. Ara sınavı günlerinde ders yapılmaz. Sınav günleri on beş gün öncesinden duyurulur. Geçerli raporu ve mazereti olmayanlar sıfır (0) almış kabul edilir. Geçerli raporu ve mazereti olan öğrenciler için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

c ) Bahar yeterlik sınavı: Bu sınav yılda bir kez hazırlık sınıfı bitiminde Yabancı Diller Bölümü akademik takviminde belirtilen tarihte yapılır. Bahar yeterlik sınavına girme hakkını elde edebilmek için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında başarının değerlendirilmesinde;

a) (Değişik:RG-12/10/2012-28439) Yarıyıl başarı notu; ara sınav notunun %60’ı, bilgi yoklama sınavlarının ve yıl içi çalışmalarının %40’ı katılarak,     

b) Yıl içi başarı notu; birinci yarıyıl başarı notunun %50’si ve  ikinci yarıyıl başarı notunun  %50’si katılarak,

c) Yıl sonu başarı notu; yıl içi başarı notunun  %40’ı, bahar yeterlik sınavının %60’ı katılarak              

hesaplanır.

(3) (Değişik:RG-12/10/2012-28439) Öğrencilerin hazırlık programını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için başarı puanının 100 üzerinden en az 60 olması koşulu ile başarı notunun en az “CC” (Geçer) olması gerekir. Notlar aşağıda verilen tabloya göre ilan edilir ve başarı derecesi öğrencinin not dökümünde (transkript) belirtilir.

Başarı Notu        

Katsayı 

Puan           

Başarı Derecesi

AA 

4,0               

90-100       

MÜKEMMEL

BA 

3,5               

85-89          

PEKİYİ

BB 

3,0               

70-84          

İYİ

CB 

2,5               

65-69          

ORTA

CC 

2,0               

60-64          

GEÇER

K  

 

0-59            

BAŞARISIZ

   

MUAF

D  

   

DEVAMSIZ

G

   

GİRMEDİ

Sınavların yapılışı

MADDE 10 – (1) Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavlarının yapılış şekli Yabancı Diller Bölümünce belirlenip, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Duyuru yapılmaması halinde sınavlar yazılı olarak yapılır.

Sınav tarihlerinin ilanı

MADDE 11 – (Değişik:RG-22/1/2014-28890) (1)

(1) 20/11/2011 tarihli ve 28118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile herhangi bir ara sınava giremeyen öğrenciye; ara sınavların bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde başvurması ve geçerli mazeretini sağlıkla ilgili mazeretinde sağlık raporuyla, diğer mazeretlerinde kanıtlayıcı belgelerle belgelemesi halinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kararı ile mazeret sınavı açılır. Bilgi yoklama sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 12 – (1) 14/12/2006 tarihli ve 26376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile herhangi bir ara sınava giremeyen öğrenciye; ara sınavların bitiminden itibaren en geç bir hafta içerisinde başvurması ve geçerli mazeretini sağlıkla ilgili mazeretinde sağlık raporuyla, diğer mazeretlerinde kanıtlayıcı belgelerle belgelemesi halinde Yabancı Diller Bölüm Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Bilgi yoklama sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları sınavı izleyen ilk yedi gün içinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı onayı ile başarı yüzdesi ve tarihi yazılarak ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl süre ile Yabancı Diller Bölüm Başkanlığında saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en geç yedi gün içerisinde sadece maddi hata yönünden Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebilir. İtiraz durumunda Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Öğrenime ara verme

MADDE 15 – (1) Öğrenime ara verme yıl üzerinden değerlendirilir. Kabul edilebilir haklı ve geçerli mazereti olsa dahi hazırlık sınıfı öğrencilerine bir yarıyıl izin verilmez, ancak bu öğrencilere bağlı oldukları fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından sadece bir defaya mahsus ancak iki yarıyıl süre ile öğrenimlerine ara vermelerine karar verilebilir. İzin talebinin, ilk ara sınavların başlangıç tarihinden önce yapılması gerekir. Bu şekilde izin alan bir öğrenci derslere ve sınavlara giremez. Öğrencinin öğrenim harcı ile ilgili yükümlülüğü ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Bu durumda olan öğrenciler; bir sonraki öğretim yılı başında açılacak muafiyet sınavına girerler, sınavda başarısız olan öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam ederler.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 16 – (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler nakil yaptırdıkları yüksek öğretim kurumlarından, yabancı dil hazırlık sınıfından muafiyete veya yabancı dilden başarılı olduklarına ilişkin başarı belgesini sunmamaları halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine tabi olurlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

______

(1)  Bu değişiklik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerlik olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

12/10/2012

28439

2.       

22/1/2014

28890

3.